Go to CoE

การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2012

การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2012

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมและแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) ในงาน ม.อ.วิชาการ 2555 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์ได้ในงานกิจกรรม

Comments :