Go to CoE

Congratulations บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2558

Congratulations บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2558

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มีบัณฑิตจบการศึกษาจำนวน 64 คน


Comments :