Go to CoE

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมโครงการ 'ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์' หรือ 'Com Camp' ครั้งที่ 6 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (รวม 6 วัน)

Comments :